Условия за ползване

Общи условия

 

Уважаеми потребители прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. В случай, че използвате уеб сайта ще се смята, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Настоящите общи условия регламентират взаимоотношенията между Омая Ранч ЕООД - наричан за краткост www.omaiaranch.com/доставчик/админстратор от една страна и Потребителите на електронни страници, услуги и продукти намиращи се на домейн www.omairanch.com в едно със съществуващите и неизменно свързани с него поддомейни. Настоящите общи условия уреждат и отношенията на потребителите използващи услуги и продукти чрез посочената интернет платформа предоставени от Омая Ранч ЕООД.

I. Термини и дефиниции

1. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази се определят както следва:

1.1. "Омая Ранч" ЕООД - търговско дружество регистрирано съгласно законодателството на Република България и надлежно вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 201324893. Дружеството е със седалище в с. Дивля, общ. Земен, обл. Перник и с адрес на управление: ж.к. Парцел I, Телеугоително стопанство. Търговското дружество предоставя продуктите и услугите по настоящите Общи условия, чрез администрирания от последното интернет адрес: www.omaiaranch.com.

1.2. "Онлайн магазин" - виртуален магазин, находящ се на собствения домейн на дружеството, а именно: www.omaiaranch.com.

1.3. "Интернет страница" - част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.4. „IP Адрес” („IP address”) - уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.5. „Информационна система” - устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.6. „Сървър” - устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.7. „Уебсайт” - обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.8. „Случайно събитие” - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.9. „Търговски съобщения” - рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.10. „Потребител” - всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта услуги и ресурси.

1.11. „Потребителски профил” - обособена част в сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от уебсайта, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

1.12. „Потребителско име” - избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в сайта.
1.13. „Парола” - избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.14. „Лични данни” - Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 

II. Предмет

 

2. Доставчика, чрез посочения уебсайт предоставя на Потребителите предвидените в настоящите общи условия услуги и продукти.

3. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web /интернет пространство/ пряко или чрез други устройства, които имат достъп до интернет базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до интернет пространството оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. Администратора единствено и само предоставя информацията на Уебсайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Уебсайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

4. Част от Услугите на Уебсайта се предоставят на всички Потребители без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта – новини, забавни публикации, промоции, рецепти, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове, допълнителна информация за хранителните продукти или друго предоставено от сайта съдържание.

5. Използването на част от Услугите на Уебсайта е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил и въвеждане на потребителското име и паролата.

6.Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Уебсайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация.

 

III. Условия за ползване - информираност и декларирано съгласие от потребителите

 

7. Потребителят изразява своята информираност и декларирано съгласие с обстоятелството, че информационните услуги и Уебсайта се предоставят във вид кореспондиращ на наименованието под което са публикувани. Наясно е с факта, че администратора не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не - налични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Уебсайта. В случай, че в следствие на използването на този Уебсайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходима поправка на оборудване или информация на Потребителя, същият поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

8. Потребителят изразява своята информираност и декларирано съгласие с факта, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които доставчика се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него електронен адрес и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

 

IV. Условия по регистрация на потребители

 

9. При изпълнение на процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия и при натискане на виртуалния бутон "Регистрация", Потребителят, съответно неговия законен представител /родител, настойник, особен представител/, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

10. За използването на Уебсайта разположен на домейн www.omairanch.com, Потребителят изразява своята информираност и декларирано съгласие, за предоставянето на вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана за по - кратко Лични данни).

11. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, администратора има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, като в този случай доставчика не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.
12. При настъпване на обстоятелствата определи в т. 11 от настоящите Общи условия прекратяването на предоставянето на Услугите ще се счита и за автоматично прекратяване на договора за отдалечена доставка.

 

V. Потребителски профил

 

13. Съобразно получаването на достъп до определени услуги и продукти предоставени от www.omairanch.com е необходимо създаването на потребителски профил.

13.1. В процеса на създаването на посочения профил - Потребителя посочва уникални потребителско име и парола.

13.2. В случай, че изпраното потребителско име е вече заето, процесът на регистрация може да протече единствено и само след избирането на друго/уникално - свободно потребителско име.

13.3. Чрез наличието и комбинацията от двете Потребителя получава достъп до създадения от него потребителски профил и възможността да използва услугите уредени в т. 5 от настоящите Общи условия.

14. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които Потребителя се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 5 от настоящите Общи условия. Доставчика не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Потребител, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование, марка или права защитени съобразно Закон за защита на авторското право и сродните му права, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

15. Второто необходимо условие за достъп до потребителския профил е създаването на потребителска парола. Тя представлява поредица от букви и цифри избрани от потребителя.

16. За целите на запазване на сигурността на потребителския профил и информацията въведена в него:

16.1. Потребителя е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно сайта в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв.

16.2. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

17. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за регистрирания Потребител, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на уебсайта. Чрез потребителския си профил Потребителя може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 5 от настоящите Общи условия, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си в сайта и др.

18. Всеки Потребител може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Сайта може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

VI. Защита на личните данни

 

19. Администратора има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електронна поща, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта.

20. Всеки регистриран Потребител чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим в реално време до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от сайта и дружеството.

21. Администратора полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

22. В процеса на регистрация на потребителски профил, при попълване на регистрационна форма, доставчика ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителя се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

23. www.omaiaranch.com събира и използва информацията посочена в т. 19 от настоящите Общи условия за целите, предвидени в тях, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителя се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от дружеството. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за дружеството.

24. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителя ирзазява своята информираност и декларирано съгласие за обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителя има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до администратора на посочените адреси.

25. При изпълнение на настоящите Общи условия Доставчика се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

25.1. Това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителя е дал изричното си съгласие при регистрацията или на по-късен етап.
25.2. Това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на дружеството.
25.3. Информацията обект на разкриване е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените разпоредби.

25.4. Информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на дружеството за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите

25.5. Както и всички непосочени в настоящите Общи условия, но изискуеми по закон случаи.

26. При използване на Уебсайта, www.omaiaranch.com има правото автоматично да запазва определена информация, която се изпраща от Потребителя чрез компютър или друго крайно устройство към сървър на сайта и/или администратора във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява на сървъри на дружеството и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, дружеството съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на последния и възпроизвеждане на електронното му изявление, с което Потребителя заявява декларирано съгласие с настоящите Общи условия, което може да бъде използвано, като доказателство в случай на възникване на правен спор.

27. www.omaiaranch.com има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя – малки текстови файлове /cookies/, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

28. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на администратора при използване на Уебайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което доставчика изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, администратора не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди остават за сметка на потребителя.

 

VII. Влизане в сила на Общите условия

 

30. Настоящите Общи условия влизат в сила и обвързват потребителя, както следва:

30.1. За услугите предлагани по т. 4 - посредством натискане на всеки един обект, линк или бутон на сайта на www.omaiaranch.com.

30.2. За услугите предлагани само за регистрирани потребители, съобразно т. 5 - посредством осъществяване на процедурата по регистрация предвидена в Раздел IV и Раздел V от настоящите Общи условия.

31. Влизането в сила на настоящите Общи условия е момента в който се пораждат договорни отношения между доставчика и потребителя.

 

VIII. Права и задължения на администратора

 

32. Администратора се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, като не носи отговорност в случай на обективна невъзможност или непреодолима сила.

33. www.omaiaranch.com няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителя използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на данните предоставени от потребителя. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

34. Съгласно действащото българско законодателство доставчика съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на администратора или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

35. Администратора няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва потребителски профил или предоставените с него данни, искане на Потребителя, преди настъпване на прекратителните условия по настоящите Общи условия.

36. В случай на неизползване на Потребителския профил в продължение на 60 дни след регистрацията или при изтичането на 120 дни от последното му използване, администратора има право да спре без предизвестие достъпа на конкретния Потребител до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си принадлежащите към профила данни.

37. Администратора има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите по т. 4 и т. 5, както и достъпа до потребителски профил и разположената на него информация, когато, по преценка на доставчика или съгласно получена от трети лица информация, Потребителя използва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.
38. www.omaiaranch.com си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта, като не е необходимо предварително да уведомява за това Потребителя.

39. Доставчика има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта , включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от www.omaiaranch.com или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на администратора, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Уебсайта.

40. Администратора има право да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителя дава своето информирано и декларирано съгласие за получаване на търговски съобщения от дружеството.

41. Администратора по собствена преценка има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си същият, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта от Потребителя, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

41.1. Администратора има право да ограничи достъпа на потребителя до потребителския му профил при настъпване на условията по предходната точка.

42. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайта би могло да представлява престъпление или административно нарушение, администратора има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

43. В посочените случаи дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

IX. Права и задължения на потребителя

 

44. За да използва предоставените от доставчика услуги - Потребителя сам осигурява необходимото за използването им оборудване - компютър, крайно устройство за достъп до интернет, софтуерни приложения, както и достъп до интернет.

45. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от дружеството услуги:

45.1. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

45.2. Незабавно да уведомява дружеството за всеки случай на констатирано нарушение при използване на предоставяните услуги.

46. Потребителят може да осъществява достъп и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено и само за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

47. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от сайта услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

Х. Отговорност. Санкции. Ограничения

 

48. За предоставяне на услугите намиращи се на www.omaiaranch.com администратора полага грижа за нормалното функциониране на уебсайта. Администратора не гарантира, че предоставените услуги ще удовлетворяват изискванията на потребителите, нито, че и предоставяните услуги ще са непрекъснати и сигурни.

49. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

50. Потребителят декларира, че е съгласен при използването на предоставяните от дружеството услуги да не търси отговорност от доставчика за евентуално причинени от последния спрямо потребителя вреди.

51. Администратора не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на администратора, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

52. Доставчика не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя /в това число софтуера и хардуера, изразяващи се в загуба на информация и ресурси/, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на администратора.
53. Администратора не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, изтриването, връщането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта.

54. Администратора не носи отговорност за непредоставянето на Услуги или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на администратора с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи дружеството не дължи предварително уведомление спрямо Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

55. С приемането на настоящите Общи условия Потребителя декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на дружеството грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от дружеството за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет достъпа, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

56. Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от дружеството, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

XI. Обезщетения

 

57. Потребителя има задължение да обезщети администратора и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителя е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от дружеството Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
58. Потребителя се задължава да обезщети дружеството за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил достъп до потребителския си профил в нарушение на настоящите Общи условия.

59. Съобразно разпоредбите на Българското законодателство в случай, че вредите са нанесени от малолетни или непълнолетни лица - отговорността се носи от законните им представители.
60. Задълженията на лицата по Раздел XI не се погасяват с прекратяване на действието на договора между доставчика и Потребителя.

 

XII. Интелектуална собственост - права и защита

 

61. Администратора предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Уебсайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на www.omaiaranch.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Уебсайта. Потребителя има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители.
62. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на администратора или на трето лице, преотстъпило правото на използването им от администратора.

 

XIII. Публикуване на стоки и услуги на уебсайта. Извършване на поръчка

 

63. В страницата "Продукти" са представени продуктите които администратора предлага на Потребителите. Към всеки продукт е определена цена, количество, както и складовата наличност.

63.1. Фигуралното изображение на продукта представя принципно видът и изображението на даден продукт. Администратора не носи отговорност за несъответствие между фигуралното изображение представено в Уебсайта и доставения продукт, предвид специфичния характер на продуктите.

64. Посочените в Уебсайта цени са в български лева.

65. Потребителя има право да поръчва стоки и услуги предоставени на www.omaiaranch.com. При осъществяване на поръчката потребителя може да определи видът на продукта който закупува, количеството, както и времето за доставка предварително регламентирано в Уебсайта.

65.1. Промени в заявеното количество, видът на продуктите и времето за тяхното доставяне могат да бъдат променяни единствено и само преди получаване на окончателното потвърждение на поръчката от страна на администратора.

65.2. В случай на направени промени след упоменатия в предходната точка срок, администратора не носи отговорност за извършени доставки, които остават в тежест на Потребителя.

66. При осъществяване на поръчка от www.omaiaranch.com Потребителя встъпва в договорни отношения с Омая Ранч ЕООД, които се отнасят за конкретната поръчка и са регламентирани от настоящите Общи условия.

67. Администратора има право да променя цените за различните продукти, посочени в Уебсайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Уебсайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

67.1. В случай на допуснати технически грешки в публикуваната информация на Уебсайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, администратора има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако такива са налице.

 

XIV. Доставка на стоки и услуги

 

68. Администратора извършва доставка на поръчани стоки и услуги от Уебсайта до посочен от потребителя адрес в рамките на от 24 часа до 3 работни дена.

68.1. Срокът за доставка започва да тече от получаване на потвърждение на поръчката.

68.2. Срокът по т. 68 от настоящите Общи условия не тече по време на официални празници или неработни дни, в такъв случай същият се удължава със срока на официалните празници съответно неработни дни.

69. Цената на доставката е безплатна.

69.1. Администратора извършва доставка на стоки и продукти само и единствено на територията на град София.

70. При уточняване на поръчката и доставката на стоки и услуги - администратора или трето лице /куриерска фирма/ могат да поискат информация като телефон, факс, електронна поща от Потребителя.

70.1. В случай, че Потребителя откаже да предостави исканата информация администратора автоматично анулира направената поръчка без да е необходимо допълнително известие спрямо Потребителя.

71. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

72. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, администратора се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Като в този случай администратора не дължи връщане на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя при потвърждение на поръчката.

 

XV. Заплащане на стоки и услуги

 

73. Администратора приема заплащане на доставените стоки в брой.

73.1. В този случай, потребителя се задължава да заплати в момента на доставката на доставчика или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка.

74. Администратора приема заплащане на доставените стоки по банков път.

74.1 В този случай, потребителя депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Омая Ранч ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка